Zrušenie spoločnosti likvidáciou

Likvidácia spoločnosti je proces, počas ktorého sa ruší firma, riešia sa všetky jej záväzky a rozdeľuje sa zvyšný majetok. Firma sa môže zrušiť i bez likvidácie, avšak to iba v tom prípade, keď nemá žiadny majetok alebo majetok sa predáva ďalšiemu nástupcovi, nie je dlžníkom, či vstúpila do konkurzu. Spoločnosť sa však nedá zlikvidovať automaticky a okamžite, je potrebné postupovať podľa presne vymedzených krokov.

Likvidácia spoločnosti

Na úplnom začiatku je treba vypracovať mimoriadnu účtovnú uzávierku, ktorá sa účtuje ku dňu predošlom predo dňom likvidácie. Potom je potrebné zrealizovať stretnutie Valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasí likvidácia. Z tohto stretnutia sa musí spísať zápisnica, kde sa rozhodnutie uvedie. Ďalej sa vyberá a určuje likvidátor, ktorý bude zodpovedný za proces likvidácie a vybraná osoba sa rovnako zapíše do zápisnice. Hlavnou činnosťou likvidátora je vyriešenie všetkých záväzkov voči obchodným partnerom. Dodávateľom, zamestnancom a ostatných podnikov, ktoré boli so spoločnosťou nejakým spôsobom spojené. Nasledujúcimi úlohami likvidátora je zapísanie vstupu spoločnosti do likvidácie a informovanie Obchodného registra. Okrem toho je potrebné oznámiť skutočnosť, že spoločnosť je v likvidácií aj Sociálnej a zdravotnej poisťovni či Daňovému úradu.

Zrušenie spoločnosti

Po prejdení troch mesiacov od vstupu spoločnosti do likvidačného konania sa znova stretáva Valné zhromaždenie, kde likvidátor informuje spoločníkov o priebehu likvidácie a o rozdelení toho, čo ešte zostalo z obchodného majetku. Ďalšími krokmi po druhom stretnutí Valného zhromaždenia a rozdelení zostatkov je získanie súhlasov od určitých inštitúcií. Konkrétne ide o súhlas od Správcu dane, Colného úradu a od mesta alebo obce, kde firma sídlila, prípadne mala vo svojom vlastníctve budovu. Posledným krokom likvidátora je podanie návrhu na vymazanie spoločnosti z Obchodného registra, ktoré sa dá vykonať aj elektronicky. Po správnom splnení a vypísaní všetkých dokumentov a následnom doručení návrhu, registrový súd zrealizuje vymazanie spoločnosti z Obchodného registra, čím sa oficiálne skončila podnikateľská činnosť.

Related Posts